VårT KVALITETS- och miljöARBETE

Mohlins Bussar har ett certifierat ledningssystem i Kvalitet, Miljö och Trafiksäkerhet.
Det innebär att vi säkerställer att våra rutiner och arbetssätt uppfyller standardens kriterier och därmed även våra kunder och samhällets förväntningar av oss som företag inom transportsektorn.

Kvalitet ISO 9001
Vi jobbar hela tiden med att förbättra och utveckla vår verksamhet och därmed kunna möta våra kunders förväntningar.

Miljö ISO 14001
Att bidra till en hållbar utveckling är en global nödvändighet och ett ansvar som gäller oss alla. Som ett företag inom transportsektorn vet vi att vår verksamhet har stor miljöpåverkan. Vårt mål är att minimera förbrukningen av fossila bränslen så långt det är möjligt. Vi tar hänsyn till detta vid inköp av nya fordon samt genom att informera och utbilda vår personal gällande sparsam körning.

Trafiksäkerhet ISO 39001
Säkerhet är vår första och största prioritering, därför är certifieringen Trafiksäkerhet en viktig process i vårt ISO arbete. Genom att systematiskt och noggrant arbeta och följa upp de rutiner och trafiksäkrhetspolicy vi skapat, uppnår vi en säkrare arbets- och trafikmiljö.

Arbetsmiljö ISO 45001
Att trygga arbetstagarnas säkerhet och minska riskerna på arbetsplatsen blir allt viktigare för att säkerställa ett sunt företag. ISO 45001 för arbetsmiljö hjälper oss att kontinuerligt och systematiskt förbättra arbetsmiljön inom företaget samt öka säkerheten på våra arbetsplatser.


Kvalitetscertifierad sedan 2020-07-02
Miljöcertifierad sedan 2020-07-02
Trafiksäkerhetscertifierad sedan 2020-07-02
Arbetsmiljöscertifierad sedan 2023-06-15


Bussen - det miljövänligaste sättet att resa!

Som ett företag inom transportsektorn vet vi att vår verksamhet har stor miljöpåverkan, därför mäter och följer vi löpande upp våra utsläpp. Vårt mål är att minska påverkan av miljön så långt det är möjligt och vi strävar efter att sänka förbrukningen av drivmedel på våra fordon genom information, utbildning och uppföljning till personal. Alla våra bussförare utbildas löpande i sparsam körning.

Bussar är det fordonslag där förnybar drivmedel får störst genomslag. En långfärdsbuss på icke-förnybart drivmedel släpper ut 27 g CO2 per personkilometer. För bussar som kör på HVO blir utsläppen endast 4 g CO2 per personkilometer. Siffrorna beräknas på långfärdsbuss av typen Euro V med katalysator och i vår fordonsflotta har vi majoriteten Euro VI vilket förbättrar utsläppen ytterligare.

Mer information samt frågor och svar kring bussens klimatpåverkan hittar du här.